Bảng led tỷ giá vàng có điều khiển

0909. 85 07 08